Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

<div style="width:425px;text-align:left"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;color: #0000CC;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideboom.com/presentations/337230/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82" title="διαφάνεια εξάσκησης">διαφάνεια εξάσκησης</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="425" height="370" id="onlinePlayer337230"><param name="movie" value="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=337230" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="http://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=337230" width="425" height="370" name="onlinePlayer337230" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer%22allowScriptAccess=%22always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View <a href="http://www.slideboom.com/" style="color: #0000CC;">more presentations</a> or <a href="http://www.slideboom.com/upload" style="color: #0000CC;">Upload</a> your own.</div></div>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου